Huiyuan Fine Chemicals - Leading manufacturer of fine chemical products

UV Absorbers Agents
  • Cyaphenine 2,4,6-Triphenyltriazine

  • UV-9 Oxybenzone;UV-9

  • UV-1577GR 2-(4,6-Diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-[(hexyl)oxy]-phenol

  • UV-1164

  • UV-1577 2-(4,6-Diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-[(hexyl)oxy]- phenol

  • UV-107 1,3-Benzenediol,4-[4,6-bis

  • UV-116 1,3-Benzenediol,4-